Registratienummer: 30844
 
 

Het doel van deze Beroepscode voor Ethiek en Gedrag is het instellen van normen voor de leden van Het Verbond. Alle leden van Het Verbond dienen zich te houden aan de Beroepscode voor Ethiek en Gedrag. Op de naleving van de Beroepscode, inclusief bijlagen, is de klachtenregeling voor de leden van Het Verbond van toepassing. Zo nodig zal de Beroepscode ieder jaar worden aangevuld of bijgesteld, als de ontwikkelingen daar om vragen. Zo wordt de code actueel gehouden.

Beroepscode, ethiek en gedragscode 01-07-2011

1. Algemene beroepscode

1.1 Het belangrijkste doel van de therapeut is de harmonie van de cliënt, samen met de cliënt, te herstellen.

1.2 De therapeut zal, voor zover zijn beroepsbevoegdheden reiken, er naar streven elke cliënt de meest adequate behandeling te geven.

1.3 De therapeut zal zijn cliënten naar beste vermogen behandelen en begeleiden, zonder aanzien des persoons. Hij zal de cliënt en de feiten die hem worden toevertrouwd te allen tijde met respect behandelen.

1.4 De therapeut zal zich houden aan het beroepsgeheim overeenkomstig de Algemeen Medische Ethiek en artikel 272 wetboek van strafrecht.

1.5 De therapeut zal op generlei wijze misbruik maken van de positie en macht die het beroep met zich meedraagt. De therapeut zal beroepshalve integer met zijn kennis en met zijn levensovertuiging omgaan, ongeacht of deze van levensbeschouwelijke, politiek- ideologische of andere aard is.

1.6 De therapeut dient voor de behandeling een tarief te vragen dat redelijk en gebruikelijk is voor deze vorm van therapie. Het tarief en de duur van het consult dient voorafgaande aan het consult bekend te zijn bij de cliënt.

1.7 De therapeut zal de grenzen van zijn beroep ten opzichte van andere deskundigen werkend op het terrein van de volksgezondheid in acht nemen. Hij zal zich bij de uitoefening van zijn beroep onthouden van handelingen en uitspraken, welke gelegen zijn buiten het terrein van zijn deskundigheid en/of bekwaamheid.

1.8 De therapeut zal, ook wanneer hij niet beroepshalve optreedt, zich zo gedragen dat het vertrouwen in het beroep niet wordt geschaad.

1.9 De therapeut oefent onder eigen naam praktijk uit, met vermelding van discipline, ook bij samenwerking in een groepspraktijk of centrum. De therapeut is persoonlijk volledig aansprakelijk voor de wijze waarop hij zijn praktijk uitoefent. Onkunde geldt hierbij niet als verschoning.

1.10 De therapeut zal alleen integer en overeenkomstig de algemeen medische ethiek reclame maken. Hij zal zich onthouden van het maken van reclame voor specifiek door hem behaalde genezingsresultaten of met specifiek door hem te genezen ziekten. De therapeut mag in zijn reclame het lidmaatschap van Het Verbond vermelden. Verder zal hij alleen met toestemming van het Bestuur de naam en het logo van Het Verbond gebruiken.

1.11 Het ligt binnen de verantwoordelijkheid van de therapeut om, in die gevallen waarin de Beroepscode voor Ethiek en Gedrag niet voorziet, in de geest van deze code te handelen.
 

Bij- en nascholing/ intervisie

De leden hebben de verplichting om aan het jaarlijks vastgestelde aantal dagdelen bij- en nascholing en intercollegiale toetsing bij te wonen. Personen die niet aan deze verplichting kunnen voldoen, kunnen hiervoor ontheffing aanvragen bij het Bestuur.

Indien niet wordt voldaan aan de verplichting tot het bijwonen van het bovengenoemde aantal na- en bijscholingsmomenten, en/of intervisie momenten wordt het lid ter verantwoording geroepen door de commissie bijscholing, wat kan leiden tot royement. De besluitvorming ligt bij het Bestuur. De regelgeving van bij- en nascholing en intervisie zijn vastgelegd in normdocumenten.